วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2552

TOP ALL
ได้มาจากการรวบรวมจำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน ที่สมาชิกเข้ามาใช้บริการหาข้อมูลและประเมินโอกาสสอบเข้ามหาวิทยาลัยใน www.eduzones.com
ส่วนนี้จะทำการ UPDATE อย่างสมำเสมอเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะลำดับที่มหาวิทยาลัยคณะ/สาขาวิชาจำนวนคนคลิกในรอบ 10 วัน
1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์
2จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ รูปแบบที่ 1
3มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
5มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว (กศ.บ. 5 ปี)
6มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา
7มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สํานักวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
8จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
9มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน
10มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
นอกจาก ประวัติศาสตร์ มศว แล้ว ยังมีอีกหลายสาขาเช่น มนุษย์ ปรัชญาและศาสนา ม.เกษตร ที่ปีนี้คะแนนจะสูง เช่นกัน ดังนั้นความฮิตก็จะมีผลต่อแนวโน้มคะแนนเช่นกัน ทาง Eduzones จึงขออัพเดทความฮิตครั้งสุดท้ายในวันที่ 18/04/52 เวลา 17:00 จากนี้แล้วจะไม่มีการอัพเดทอีกต่อไป เนื่องจากได้ประเมินครบทุกองค์ประกอบแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: