วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

Gat41 คำตอบและคำตอบที่ทุกคนไม่ได้ตอบคือ...

บทความที่1 21คำตอบ

บทความที่2 20 คำตอบ

และคำตอบของบทความที่1 หลังจากถามเพื่อนที่ได้เต็มก็คือ

1. ทำประมงในเขตหวงห้าม

2. การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง

3. ห้ามขายเนื้อและไข่เต่า

4. ห้ามรุกล้ำพื้นที่วางไข่

5. ไข่เต่าจำนวนลดลง

6. คนจนในฮ่องกงกินเนื้อและไข่เต่า

7. จำนวนเต่าลดลง

8. ชาวต่างชาตินิยมกินเนื้อและไข่เต่า

9. ภัยคุกคามเต่าทะเลสีเขียว

10. มาตรการอนุรักษ์เต่าทะเลสีเขียว

01 05A 07A

02 05A 07A

03 05F 07F

04 01F 05F 07F05 99H

06 05A 07A

07 99H

08 05A 07A

09 01D 02D 06D 08D

10 03D 04D

และข้อที่ทุกคนไม่ตอบกันคือข้อ4 ต้องตอบ 01F ด้วยห้ามลุกล้ำพื้นที่วางไข่ มันจะ ไปยับยั้งการทำประมงในเขตหวงห้ามด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: