วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

ไวยากรณ์ที่น่าสนใจ

Les relatifs ใช้ในการเชื่อมโยงประโยค หรือ ข้อความเข้าด้วยกัน เพื่ออธิบาย หรือขยายความให้ชัดเจนขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยง การกล่าวถึง คำนามนั้นซ้ำอีก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท :
- Les relatifs simples : ได้แก่ qui, que, dont, où
« Qui » แทนที่คำนาม ทั้งคน สัตว์ และ สิ่งของ โดยทำหน้าที่เป็นประธาน ในประโยคที่สอง
- Je regarde une fille ; cette fille est mignonne.---> Je regarde une fille qui est mignonne.- Le TGV est un train rapide. Il roule à 300 km / h.---> Le TGV est un train rapide qui roule à 300 km / h.- Paris est une ville. Elle change tout le temps. Et elle reste toujours la même.---> Paris est une ville qui change tout le temps et qui reste toujours la même.- La femme porte une robe. La femme parle. La robe est en soie.---> La femme qui parle porte une robe qui est en soie.
« Que » แทนที่คำนาม ทั้งคน สัตว์ และ สิ่งของ โดยทำหน้าที่เป็นกรรมตรง ในประโยคที่สอง
- Je regarde une fille. Je connais bien cette fille.---> Je regarde une fille que je connais bien.- Le français est une matière. J'aime cette matière le plus.---> Le français est la matière que j'aime le plus.- La jupe est en jean. Elle porte très souvent cette jupe.---> La jupe qu'elle porte très souvent est en jean.
« Dont » แทนที่คำนาม ทั้งคน สัตว์ และ สิ่งของ ในโครงสร้าง ที่คำกริยามี préposition " de " นำหน้าคำนาม [รวมถึงแสดงความเกี่ยวโยงการเป็น "เจ้าของ" ของคำนามในประโยคที่หนึ่ง ต่อคำนามในประโยคที่สอง]
- La vie est paisible. Je rêve de cette vie.---> La vie dont je rêve est paisible.- Le film a reçu un grand prix au festival de Cannes. Je t'ai parlé de ce film la semaine dernière.---> Le film dont je t'ai parlé la semaine dernière a reçu un grand prix au festival de Cannes.- « Il me restera. » est une chanson. J'adore la musique de cette chanson.---> « Il me restera. » est une chanson dont j'adore la musique.
« Où» เป็น adverbe แทนคำนาม ที่ทำหน้าที่เป็นส่วนขยาย บอก "ภายในสถานที่นั้น" หรือ "ในช่วงเวลานั้น" ในประโยคที่สอง
- Le quartier est très agréable. J'habite dans ce quartier.---> Le quartier où j'habite est très agréable.- Le dimanche est un jour. Beaucoup de magasins sont fermés ce jour.---> Le dimanche est un jour où beaucoup de magasins sont fermés. - Rachinie Bourana est une école de jeunes filles. Beaucoup de jeunes filles de la ville de Nakhonpathom étudient dans cette école.---> Rachinie Bourana est une école de jeunes filles où beaucoup de jeunes filles de la ville de Nakhonpathom étudient.
« ce qui », « ce que », « ce dont » ใช้แทนที่ « la chose qui / que / dont » = สิ่งที่ซึ่ง :
- Ce qui me plaît chez toi, c'est le sourire, ce sont tes yeux...- Elle aime tout ce qui est beau.
- Ce que j'aime chez toi, c'est le sourire, ce sont tes yeux...- Je sais ce qu'elle aime.
- Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'un café fort.- Dis-moi ce dont tu as envie.
« C'est .......qui / que ... », « Ce sont ........ qui / que ... » : เพื่อที่จะเน้นส่วนใดส่วนหนึ่ง (mettre en valeur) เราใช้ « C'est » หรือ « Ce sont » นำ และตามด้วย « qui » (เมื่อเป็นประธาน) หรือ « que » (เมื่อเป็นกรรมตรง) :
- C'est Prangsaï qui est la seule danseuse de la classe 5/6 alors que Jitsoupang, Phanphimon et Nisa sont dans la classe 5/7.- C'est elle que tu veux voir ?- C'est moi qui suis votre professeur de français.- Ce sont eux qui ont la responsabilité du service. - Ce sont ces fleurs que je veux avoir chez moi. - Les relatifs composés : ได้แก่ lequel, laquelle, lesquels, lesquelles

ไม่มีความคิดเห็น: