วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

รับตรงมศว.

“มศว” รับตรงไม่เน้นวิชาการเลิศ

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่ามศว กำหนดรับสมัครสอบตรงเข้าเป็น "นิสิต" ระดับปริญญาตรี ปีที่ 1 ประจำปี 2553 ในระหว่างนี้จนถึง 23 ส.ค.52 โดยในปีนี้ทางมหาวิทยาลัยจะรับตรงจำนวน 2,500 คน

และอยากฝากถึงนักเรียนที่สนใจอยากเข้าเรียนด้วยวิธีการสอบว่า - นักเรียนต้องมีความรู้ทางวิชาการในระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีกระบวนการคัดเลือกเพื่อให้ได้นิสิตที่เหมาะเพื่อเข้าเรียนอย่างหลากหลาย และไม่ต้องการคัดนักเรียนที่มีเพียงแค่ความรู้ที่ได้มาจากการท่องจำอย่างเดียว

ข้อสอบที่มศว ออกนั้น- จะวัดระดับเชาว์ ปัญญา ไหวพริบ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วย

นอกจากนี้ปรัชญาที่สำคัญของมหาวิทยาลัยอีกประการหนึ่งก็คือต้องการคนที่มีจิตสำนึกสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นคนดี รู้จักให้มากกว่าจะรอเป็นผู้รับเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้ จะมีการสัมภาษณ์และดูจากแฟ้มสะสมผลงานบางรายวิชาโดยเฉพาะทางด้านศิลปกรรมซึ่งเป็นคณะที่รับตรง 100% จะให้ความสำคัญกับแฟ้มสะสมผลงานอย่างมาก อีกทั้งนักเรียนต้องสอบภาคปฏิบัติด้วย ส่วนวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมนั้นก็ต้องสอบภาคปฏิบัติและส่งแฟ้มสะสมผลงานด้วยเช่นกัน

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวอีกว่า ประจำปีการศึกษา 2553 นี้ มศว มีคณะใหม่เกิดขึ้น 1คณะคือ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และ 1 สำนักวิชาคือวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ถือเป็นทางเลือกใหม่ให้นักเรียนได้ตัดสินเพิ่มขึ้น สนใจข้อมูลการรับตรงของ มศว สามารถติดต่อได้ที่ 0-2649-5000 ต่อ5665, 5666, 5717

สมัครสอบตรง มศว ได้ที่http://admissiom.swu.ac.thเลือกระดับปริญญาตรี รอบที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น: